Skip to content Skip to footer
ma/vrij 09:00 - 20:00 - wo 09:00 - 16:00 - Za 10:00 - 16:00
DutchEnglish
0 items - €0.00 0

Algemene voorwaarden

Onze

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Angels Secret Beauty /Studio/ Cosmetica

Artikel 1 Definities

Angels Secret Beauty Salon /Studio/ Cosmetica: Angels Secret Beauty Salon, gevestigd te Almere onder KvK nr. 81993005, hierna te noemen de Beauty Salon.

Klant/cliënten: degene met wie Angels Secret Beauty Salon /Studio/ Cosmetica een overeenkomst is aangegaan.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt, of een bedrijf of een rechtspersoon.

Ondernemingen: Een bedrijf/ organisatie is een klant die zich als rechtspersoon handelt voor de onderneming.

Medewerkers: Hierna te noemen medewerker/medewerkers van Angels Secret Beauty Salon/Studio/Cosmetica.

Partijen: Angels Secret Beauty Salon /Studio/ Cosmetica en klant/cliënten /consumenten/bedrijven samen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de Angels Secret Beauty Salon /Studio/ Cosmetica.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 Inspanningen schoonheidssalon

De medewerkers van Angels Secret Beauty Salon, hierna te noemen de Beauty Salon, zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling (bijvoorbeeld over de gezondheid) tijdig aan de medewerker worden verteld.

De medewerkers van de Beauty Salon zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De medewerkers van de Beauty Salon zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4 Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de Beauty salon melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Beauty salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

De Beauty salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen genoemd in dit artikel te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5 Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de medewerker van de Beauty Salon vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6 Beschadiging en/of diefstal

De Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

De Beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 7 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van de Beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Bij de Beautysalon wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Artikel 8 Prijzen

Alle prijzen die de Beautysalon hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die de Beautysalon hanteert voor zijn producten of diensten, zijn op website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de Beautysalon te allen tijde wijzigen. 

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die de Beautysalon niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door de Beautysalon vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Beautysalon geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door de Beautysalon een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

De Beautysalon is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de Beautysalon de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de consument het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

De Beautysalon heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan zal de Beautysalon prijsaanpassingen meedelen aan de consumenten.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met de Beautysalon op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 9 Betalingen en betalingstermijn

De Beautysalon mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

De Beautysalon mag vooraf betalingen verlangen, voldaan aan de client.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de client het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat de Beautysalon de client een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

De Beautysalon behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen voor behandelingen

De Beautysalon vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele

producten contant, pin of overschrijving te voldoen.

Alle op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de client niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de beauty salon gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de client in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de client in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de Beautysalon. 

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Wanneer de client niet tijdig betaalt, mag de Beautysalon zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de client, zijn de vorderingen van de Beautysalon op de consument onmiddellijk opeisbaar. 

Weigert de client zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de Beautysalon, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de Beautysalon te betalen. 

Artikel 10 Recht van reclame 

Zodra de consument in verzuim is, is de Beautysalon gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de consument geleverde producten.

De Beautysalon roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de consument de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan de Beautysalon, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de consument.

Artikel 11 Herroepingsrecht 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt/geopend

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@angels-secret.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van de Beautysalon, www.angels-secret.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan de Beautysalon, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van de Beautysalon indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. De kosten voor de retourzending zijn voor je eigen rekening van de consument.

Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal de Beautysalon deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan de Beautysalon heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

De Beautysalon kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de consument onder zich houden, totdat de consument alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van de Beautysalon heeft voldaan, tenzij de consument voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de consument nog betalingen verschuldigd is aan de Beautysalon.

De Beautysalon is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan de Beautysalon te verrekenen met een vordering op de Beautysalon. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

De Beautysalon blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van  de Beautysalon op grond van wat voor met de Beautysalon gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan de Beautysalon zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

Voordat het eigendom is overgegaan op de consument, mag de consument de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Indien de Beautysalon een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft de Beautysalon het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Artikel 12 Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij de Beautysalon, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres. 

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de Beautysalon het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de consument een verlate levering niet aan de Beautysalon kan tegenwerpen.

Levertijd 

De door de Beautysalon opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van de Beautysalon.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de Beautysalon niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 13 Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan de Beautysalon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan de Beautysalon, bij gebreke waarvan de Beautysalon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 15 Verzekering

De consument verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van de Beautysalon die bij de consument aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De consument geeft op eerste verzoek van de Beautysalon de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 16 Bewaring 

Indien de consument bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de consument.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de consument.

Artikel 17 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de Beautysalon enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de consument op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de consument komen of van een derde die het product ten behoeve van de consument in ontvangst neemt. 

Artikel 18 Ruilen 

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de consument aangepaste artikelen en cosmeticaproducten kunnen niet worden geruild.

Artikel 19 Uitvoering van de overeenkomst 

De Beautysalon voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

De Beautysalon heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de client. 

Het is de verantwoordelijkheid van de client dat de Beautysalon tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de client er niet voor heeft gezorgd dat de Beautysalon tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de consument.

Artikel 20 Informatieverstrekking door de client

De client stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan de Beautysalon.

De client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

Indien en voor zover de client dit verzoekt, retourneert de Beautysalon de betreffende bescheiden. 

Stelt de client niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de Beautysalon redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de client.

Artikel 21 Intellectueel eigendom 

De Beautysalon behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

De client mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beautysalon (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 22 Geheimhouding 

De client houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van de Beautysalon ontvangt geheim.

Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende de Beautysalon waarvan de consument weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan de Beautysalon schade kan berokkenen.

De consument neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de consument deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de client

die door de client openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 23 Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

is de andere partij een client dan bedraagt deze boete € 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de Beautysalon waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 Vrijwaring

De client/consument vrijwaart de Beautysalon tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de Beautysalon geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 25 Klachten

De consument dient een door de Beautysalon geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument de Beautysalon daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de Beautysalon in staat is hierop adequaat te reageren. 

De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de Beautysalon gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

De Beautysalon moet de klager binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal de Beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal de Beautysalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien de Beautysalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechter of mediator.

Artikel 26 Ingebrekestelling

De consument dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de Beautysalon.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat een ingebrekestelling de Beautysalon ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 27 Hoofdelijke aansprakelijkheid cliënten

 Als de Beautysalon een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de Beautysalon verschuldigd

Artikel 28 Aansprakelijkheid

De Beautysalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van de Beautysalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding etc.

De Beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 29 Aansprakelijkheid Angels Secret Beauty Salon /Studio/ Cosmetica

De Beautysalon is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de client lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien de Beautysalon aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

De Beautysalon is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien de Beautysalon aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 30 Vervaltermijn

 Elk recht van de client op schadevergoeding van de Beautysalon vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 31 Recht op ontbinding

De client heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de Beautysalon toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Is de nakoming van de verplichtingen door de Beautysalon niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat de Beautysalon in verzuim is. 

De Beautysalon heeft het recht de overeenkomst met de client te ontbinden, indien de client zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien de Beautysalon kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de client zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 32 Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de Beautysalon in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de client niet aan de Beautysalon   kan worden toegerekend in een van de wil van de Beautysalon onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de client geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Beautysalon kan worden verlangd. 

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, epidemie, corona etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, vervoerstoringen/ongelukken en werkonderbrekingen. 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor de Beautysalon 1 of meer verplichtingen naar de client niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de Beautysalon er weer aan kan voldoen. 

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 De Beautysalon is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 33 Wijziging algemene voorwaarden

De Beautysalon is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Grote inhoudelijke wijzigingen zal de Beautysalon zoveel mogelijk vooraf met de client bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 34 Overgang van rechten

Rechten van de consumenten uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de Beautysalon.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 35 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de Beautysalon bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 36 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Beautysalon is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 februari 2021.Update 12 mei 2022

Algemene voorwaarden - Brazilian Wax Almere - Angels Secret
× Direct contact